Biển báo giao thông

Kích thước 2000x3200mm. Mặt biển dán màng phản quang 3M cấp IV nền xanh, chữ trắng

Bình luận